Jump to the main content block

郭碧祝

 

 

 

  郭碧祝老師 

職稱

助理教授

姓名

郭碧祝   Kuo, Pi-Chu 

學歷

美國愛荷華大學科學教育哲學博士

研究室分機

08-7226141分機33160

研究室專線

研究室位置

林森校區科藝館4411

辦公室分機

辦公室位置

FAX

08-7239847

E-mail

 esprit2006@gmail.com

 

專長領域

科學史哲、學習社群、科學學習心理學、非制式科學學習、數位科學學習

office hour

個人網站

本學期授課科目

數理學習心理學研究、自然科學專論、大眾科學與傳播、STS導向自然科學通論

                   

                            學術研究表現

 

          

              專業服務表現